Authorised Swedish Patent Attorneys

We are happy to announce that in December we both passed the examination required for authorization as Swedish Patent Attorneys and that we are now listed as Authorized Patent Attorneys at the Swedish Companies Registration Office’s home page.

The Swedish Companies Registration Office is the registrar’s office of the Swedish Patent Attorneys Board that manages the authorization and supervision of Patent Attorneys in Sweden. The examination required for authorization covers Swedish and European legislation on e.g. right to inventions, patent infringement, patent agreements and judicial processes.

In addition to an increased legal expertise, we are now also bound by a statutory regulation of confidentiality for matters that we become aware of in our role as Authorized Patent Attorneys. The Regulation (2010: 1053) on the authorization of patent attorneys reads as follows:

"Anställda vid patentbyråer och företags patentavdelningar är – på samma sätt som advokater – huvudsakligen hänvisade till den information som huvudmannen tillhandahåller för fullgörande av en förelagd uppgift. Utan sådan information kan ett patentombud inte göra en fullständig och korrekt bedömning av sin huvudmans angelägenheter. Ett frågeförbud beträffande patentombud innebär att huvudmannen kan anförtro sig utan risk att känslig information blir tillgänglig för obehöriga ens om angelägenheten skulle komma att prövas av domstol. Härigenom säkerställs att patentombudet ges ett fullständigt underlag för sin bedömning vilket är en förutsättning för en fullgod rådgivning. Detta skulle självfallet vara till fördel för huvudmännen, dvs. enskilda uppfinnare och företag, och i förlängningen förbättra innovationsklimatet i Sverige." (SOU 2007:27, Auktorisation av patentombud, s.82)

 

About the author

European Patent Attorney

comments powered by Disqus